فلزیاب گنجیاب طلای قدیمی برای فلزیاب تفکیک دار یا برای فلزیاب فرق طلای قدیمی با فلز جدید وجود ندارد

و همان فلزیاب تفکیک دار که می‌تواند یک فلز جدید را تفکیک نماید می‌تواند یک فلز قدیمی

، طلا قدیمی، گنج، عتیقه، دفینه یا خزانه را نیز تفکیک نماید، یا یک فلزیاب تصویری راداری یا

فلزیاب راداری تصویری یا فلزیاب راداری باید بتواند هم فلز جدید و هم فلز قدیمی یا طلای قدیمی را تفکیک نموده

و تشخیص دهد یا در اصل فلزیابی که می‌تواند فلز جدید یا طلای جدید را تفکیک نماید

حتماً می‌تواند آن فلزیاب، فلز قدیمی یا طلای قدیمی را نیز تشخیص داده و تفکیک نماید و

تفکیک برای یک فلز جدید با فلز قدیمی یکسان است کلاهبرداران پیشتاز پس اگر یک فروشنده فلزیاب

یا طلایاب یا گنج‌یاب ابراز نمود که آن فلزیاب فقط گنج‌یاب است و فلز قدیمی یا

گنج یا طلا قدیمی را پیدا می‌نماید باور ننمایید زیرا خارج از اصول فیزیک و علوم رادار و

الکترونیک و فرکانس و جریان و انرژی می‌باشد و واقعیت ندارد و این مطالب که فلزیاب گنج‌یاب است

و فقط فلز قدیمی یا طلا قدیمی یا گنج را تشخیص می‌دهد باور پذیر نیست